گفتگو کنید
Tuesday, July 21, 2015

از نظر شما برابری در خانواده به چه معنا است؟

rastaa - Tuesday, July 21, 2015

نظر شما

هر دو انسان هستیم و به جز جنس مان هیچ تفاوتی با هم نداریم و هر دو باید برای رشد و ارتقا خود وخانواده مان به طور یکسان و با مشورتی منصفانه و عادلانه تلاش کنیم.

هر دو انسان هستیم و مثل هر دو انسان دیگری متفاوت با علاعق و توانمندی های متفاوت . با پیشینه خانوادگی و تجارب ( مثبت و منفی ) متفاوت در زندگی از نظر زنتیکی و وراثتی هم که سر تا پا تفاوتیم . مثل هر دو تا ادم دیگر . مثل من و خواهرم. مثل من و مادرم . نقشی که ایفا می کنیم هم متفاوت است .حوزه مسئو لیت همه جا بنا به توانمندی تعریف می شود . گاهی این توانمندی ها جا بجا میشود . مثلا به واسطه کسالت ممکن است بخشی از مسئولیت به طزف مقابل انتقال پیدا کند . برابری اگاهی و قبول تفاوت ها, شناخت توانمندی ها و نقاط ضعف همدیکر کمک به ارتقا و حرکت در یک راستا است.برابری احترام و محبت است . احترام به وجود طرف مقابل هر انچه که هست و هر انچه می خواهد باشد . احترام به وجود خود انچه که هستم و انچه ارزوی بودنش را دارم برابری انتخاب مسئو لیت است وتصمیم برای ماندن یا نماندن .

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.