گفتگو کنید
Wednesday, November 04, 2015

تفاوت برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی در چیست؟

rastaa - Wednesday, November 04, 2015

نظر شما

برابري جنسيتي هردو جنس زن و مرد را درتمام امور برابر فرض ميكند شامل احساسات، توانايي جسمي و... و انتظارات يكساني از هردو جنس دارد؛ درحاليكه عدالت جنسيتي باتوجه به جنسيت و ويژكيهاي آن، انتظارات متفاوتي از آنها دارد.

عدالت یک مفهوم انتزاعی است و معمولا هر مکتب فکری و یا مذهبی تعریف متفاوتی از آن ارایه میکند در حالی که برابری مفهوم به مراتب ملموستری است و در هدف گذاری ها و سیاست گذاری های دنیای واقعی میتواند استفاده شود. این بحث به معنای برتری برابری بر عدالت نیست فقط چون هیچ تعریف واحد و مورد قبول همگان از عدالت وجود ندارد برابری سودمنتر خواهد بود. ذکر این مسئله نیز خالی از لطف نیست که در بیشتر موارد فارغ از جنسیت باید برابری مورد توجه قرار گیرد مثلا این مسئله در مورد دستمزد ها و حقوق صدق می کند. همچنین دامن زدن به مفهوم عدالت بدون تعریف دقیق آن راه را برای سواستفاده باز می گذارد چرا که هر نا برابری در شرایط به وسیله آن قابل توجیه خواهد بود.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.